Persondatapolitik for Flyvelæge Jan Nielsen


Dataansvarlig
Jan Nielsen er dataansvarlig og sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:
Flyvelæge Jan Nielsen, Julius Posselts Vej 3A, 19. – 4, 9400 Nørresundby
Mail: jan@aerodoctor.dk Tlf.: 27 23 84 44

Registrerede persondata og håndtering i relation til flyvemedicinske undersøgelser (DK/AME/70)

Fra ansøgerne indhentes følgende: Cpr-nr., navn, tidligere navn, adresse, telefonnr., mailadresse, certifikat nummer, stillingsbetegnelse, oplysninger om egen læge samt helbredsoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende ”Application form for a Medical Certificate” udgivet af Trafikstyrelsen.


”Application form for a Medical Certificate” udfyldes af ansøgeren som hovedregel forud for konsultationen.


”Application form for a Medical Certificate” kan medbringes i papirformat eller fremsendes krypteret på mail. Flyvelæge Jan Nielsen fremsender link til ansøger, så denne kan sende mail krypteret til flyvelægen. Ved konsultationen færdiggøres ”Application form for a Medical Certificate” før det underskrives af ansøgeren og flyvelægen.


Er der tale om en ansøgning af Medical første gang indhentes oplysninger fra FMK og E-journal, og hvis relevant for dokumentation gemmes oplysninger elektronisk og vil indgå som en del af det samlede journalmateriale.


Ved behov for yderligere materiale, f.eks. fra praktiserende speciallæger, offentlige eller private sygehuse, er det klientens opgave at fremskaffe disse oplysninger. Såfremt videregivelsen til Flyvelægen ikke kan foregå via Sundhed.dk/E-journal, er det ansøgerens ansvar, at overleveringen foregår uidentificerbart, typisk ved krypteret mail, som beskrevet ovenfor.


Nye ansøgere, som allerede er i besiddelse af et Medical Certificate anmodes som hovedregel om, at fremsende en kopi af seneste udstedte Medical Certificate med krypteret mail efter instruktion fra flyvelægen.


Under konsultationen sammenholdes data og berigtiges således, at der ikke sker forveksling/forbytning af data.

Under konsultationen foretages en objektiv undersøgelse, og resultaterne nedskrives i den til enhver tid gældende ”Medical Examination Report”, udgivet af Trafikstyrelsen.
Såfremt ansøgeren opfylder de helbredsmæssige krav for det ansøgte Medical Certificate, udstedes det til en hver tid gældende ”Medical Certificate”, udgivet af Trafikstyrelsen. Originalen medgives ansøgeren, mens en kopi gemmes som en del af journalmaterialet.

Såfremt ansøgeren ikke opfylder de helbredsmæssige krav for det ansøgte Medical Certificate, udfærdiges det til en hver tid gældende ”Assessment Decision Skema”, udgivet af Trafikstyrelsen.
Hvis foreskrevet, optages EKG og audiometri samt tympanometri som gemmes elektronisk og/eller på papir.


Efter konsultationen genereres et samlet pdf-dokument, som fremsendes krypteret til Trafikstyrelsen via Virk.dk.
Kun dokumenter fra seneste konsultation gemmes i papirformat, resten makuleres.
Alle data gemmes på computer med adgangskode og biometrisk sikring.
Data slettes eller destrueres senest efter 10 år.


Ansvarlig for sletning og destruering af data er flyvelæge Jan Nielsen


Forud for konsultationen oplyses ansøgeren pr. mail om:
Hvorledes personfølsomme oplysninger kan fremsendes til flyvelægen med krypteret mail.

Retten til indsigt i arkiverede data og at data til enhver tid kan kræves slettet. Dog ikke de data, som det er lovpligtigt for flyvelægen at opbevare.


Hjemmeside
www.aerodoctor.dk

Personaledata
Der er ikke ansat personale


Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg har om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, jeg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, som jeg ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af personoplysninger herefter ophører, medmindre jeg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.


Sikkerhed
Jeg har tavshedspligt. Tavshedspligten er lovbestemt (Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152ff.) Tavshedspligten gælder også efter ophørt virksomhed.
Indhentning og videregivelse af nødvendige oplysninger foregår iht. gældende lovgivning omkring datasikkerhed.


Opbevaring af og adgang til personhenførbare data

Opbevaring af personhenførbare data sker udelukkende på en måde, som er beregnet og sikret til formålet.
Personhenførbare data, som ikke er elektroniske, opbevares utilgængeligt for uvedkommende i aflåst skab i aflåst lokale.
Adgang til og brug af personhenførbare informationer i det elektroniske system er sikret via adgangskode.


Klageinstans
Du har mulighed for at klage over min behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.


Nørresundby, d. 17-7-2022
Jan Nielsen